Produkty
Prihlásenie
Užívateľ:
Heslo:

E-mailový spravodaj
 
 

Informácie o novinkách a akciách na Váš e-mail.

www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe

Podmienky

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

Všeobecné ustanovenia:

 

      Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti

zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

predávajúcim: Julie Nagyová – ITS, Gudernova 24, Košice, prevádzka

Atinet, Tr. SNP 88, Košice, zapísaná v ŽR, vedenom OÚ Košice II sp.č.

2000/24218/00002 SAB reg. č. 1788/2000, IČO:37 263 196, IČ DPH:

SK1042567614, (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom

je kúpa a predaj tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického

obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

poštová adresa: Julie Nagyová – ITS, Gudernova 24, 04 011 Košice

tel. č.:  0918 029 051, 055/6424542

fax. č.: 055/6424542

e-mail: info@atinet.sk

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy:

 

      Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky

predávajúcemu potvrdzuje, svoj súhlas so všeobecnými obchodnými

podmienkami predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar

alebo službu ponúkanú na internetovej stránke.

      Kupujúci vyplnením formulára na internetovej stránke

www.atinet.sk, telefonicky alebo písomne dáva predávajúcemu súhlas na

spracovanie objednávky.

      Zoznam tovaru na stránke elektronického obchodu, ktorú

prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a

predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených

tovarov.

      Obrázky s popisom tovaru sú preberané od dodávateľov. V prípade

nejasností nás kontaktujte prostredníctvom formulára „Otázka na

predavača“

 

Objednávka musí obsahovať:
 

      1. Identifikačné údaje kupujúceho. (obchodné meno, sídlo, IČO - ak

          ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu

          - ak ide o fyzickú osobu)

      2. Typ a počet kusov tovaru.

      3. Spôsob dodania tovaru.

      4. Kontaktné údaje kupujúceho.

      5. Spôsob platby.

 

      Predávajúci po prijatí objednávky, bezodkladne informuje

kupujúceho o tejto skutočnosti spätným e-mailom, telefonicky alebo

písomne.

 

Platba a dodanie tovaru:
 

      Platbu za tovar a služby je možné realizovať hotovosťou v predajni,

bezhotovostným prevodom na účet, pomocou dobierky pri dodaní tovaru

na adresu určenú kupujúcim. Cena poštovného sa účtuje podľa

aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a kuriérskej služby. Pri vyššej

hmotnosti objednávky cenu za dopravu tovaru upresníme mailom alebo

telefonicky.
 

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho:

 

      Predávajúci má právo objednávku zrušiť v prípade ak nie je možné

dodať tovar alebo službu v požadovanom množstve alebo kvalite z

technických príčin, prípadne sa tovar prestal vyrábať, služba sa prestala

realizovať alebo došlo k zmene cien. Tieto skutočnosti budú ihneď

oznámené kupujúcemu. Ďalej sa bude postupovať na základe vzájomnej

dohody. V prípade ak nedôjde ku vzájomnej dohode ako je dodanie

tovaru v rovnakej kvalite a cene alebo dodanie iného tovaru a boli už

uhradené finančné prostriedky tie budú vrátené kupujúcemu.

      Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej

predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a

termíne spolu so všetkými dokladmi a právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny tovaru

alebo služby.

      Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

poskytnutú službu, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v

dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

      Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od

prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so Zákonom 102/2014 Z.z.

o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v

znení neskorších predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť

písomnou formou alebo pomocou mailu na kontaktnú adresu

predávajúceho.

      Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu

kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,

spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Zároveň s

odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar

spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu,

dokladu o zaplatení a pod. Odporúčame zaslať tovar vo forme poistenej

zásielky z dôvodu možného poškodenia tovaru počas prepravy, resp.

straty zásielky.

      Ak sú dodržané všetky podmienky odstúpenia od zmluvy

predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo

dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi

všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s

ňou. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu v prípade

odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

      V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar použitý nad

rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti

tovaru, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu zníženú

cenu tovaru na základe objednávky, takisto ak nie sú splnené podmienky

stanovené Zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, o hodnotu

opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, v lehote 14 dní od

doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Spotrebiteľ

zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku

takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania

potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

      V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť týchto

všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie

je platné a účinné, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu

cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním

tovaru naspäť kupujúcemu.

      Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ak výrobok zodpovedal

kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 

      Poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným

súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o

tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

      Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek

spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného

osobitne pre jedného spotrebiteľa.

      Vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ

výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a

zmluvy, ktorých pred metom je predaj iného tovaru ako náhradných

dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté

počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby

alebo tovary vopred neobjednal.

      Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-

obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v

ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

      Poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak

sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a

spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto

súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim s IČO, podnikateľom /ďalej len kupujúci/:

 

      Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený. Stav „nerozbalený a nepoškodený“ zhodnotí predávajúci a na základe toho o odstúpení od zmluvy rozhodne.

 

Kupujúcemu  bude  ponúknuté náhradné odstúpenie od zmluvy, po zhodnotení stavu tovaru kupujúcim. V závislosti na stave tovaru v akom bol vrátený, na povahe a charaktere tovaru môže predávajúci prihliadnuť aj na aktuálnu cenu a skrátenie doby záruky.

V prípade ak kupujúci nesúhlasí s ponúknutým náhradným odstúpením, tovar bude vrátený kupujúcemu.

Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, ktorý umožní opätovný predaj znáša kupujúci.

  

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

 

www.atinet.sk/formulare/odstupenieodzmluvy.pdf

 

      V prípade, ak kupujúci bez predošlého odstúpenia od zmluvy, tovar

neprevezme predávajúci má nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú

škodu, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci

má nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu aj v prípade ak

kupujúci odstúpi od zmluvy po vyexpedovaní objednávky a objednávku

neprevezme.

 

Vrátenie tovaru: ATINET, Tr. SNP 88, Košice, 040 11

 

Reklamačný poriadok, zodpovednosť za chyby:

 

      Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol

riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru v

súlade so Zákonom č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov.

      Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od

predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke

elektronického obchodu predávajúceho.

      Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie

vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a

návodu predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o

zaplatení.

      Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom

tovaru na vykonávanie záručných opráv. V prípade ak zariadenie

vyžaduje prístupové kódy, heslá a.p. je potrebné tieto dodať spolu s

reklamovaným tovarom.

      Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez

zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu

na bezplatné odstránenie vady.

      Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol

predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s

prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená,

musel vedieť.

      V prípade reklamácie tovaru, keď nie je možná oprava a výrobok už

sa nevyrába je možné na základe vzájomnej dohody medzi

predávajúcim a kupujúcim ho nahradiť za iný obdobný tovar s

porovnateľnými technickými parametrami.

 

Kupujúci stráca záruku na tovar v prípade:

 

 • Nepredloží doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list,

  príslušenstvo alebo dokumentáciu tovaru, ak to vyžaduje výrobca alebo dodávateľ.

 • Po uplynutí záručnej doby.

 • Ak dôjde k mechanickému poškodeniu tovaru.

 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou

  vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.

 • Neodborného zaobchádzania, obsluhou, alebo zanedbaním

  starostlivosti o tovar.

 • Poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v

  rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.

 • Poškodenia tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými

  udalosťami.

 • Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením

  vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

 • Zásahu do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

 

      Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,

pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie

odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov

súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o

dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej

opravy tovaru.


Miesto reklamácie:

 

Osobne: V predajni ATINET na adrese Tr. SNP 88, Košice

Zásielkou na adresu: ATINET, Tr. SNP 88, Košice, 040 11

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov:

 

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva,

  alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@atinet..sk

 • Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu

  neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 • Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona

  391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 • Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu

  10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú

  obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa

  odmietnuť, napr.:

 • - Ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

 • - Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne

  riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy

  alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

     

      Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo

strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci si môže skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, po prihlásení sa  na internetovej stránke
eshopu v sekcii Zákaznicke menu - Osobné údaje


Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

- svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
- identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
- účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
- že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
- že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, účel spracúvania osobných údajov
- z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
- odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

- opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.


Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:


- spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
- poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.


Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho . Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 329 217
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

 

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.“

 

Záverečné ustanovenia:

 

      Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných

obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v

týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením

na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

      Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia

na internetovej stránke predávajúceho a platia v tom rozsahu a znení, v

ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň

odoslania objednávky kupujúcim.

      Pre produkty s pridanou hodnotou ako napr. doplnkový software

pribalovaný ako bonus a nie je priamou súčasťou produktu /nemá vplyv

na správnu funkčnosť/ sa technické špecifikácie môžu zmeniť bez

predošlého upozornenia. Obsah aktuálneho balenia sa môže líšiť i v

závislosti na dátume predaja.

      Zásielky na dobierku alebo vyžadujúce inú formu úhrady zásadne

nepreberáme.

      Prípadné sťažnosti, pripomienky a podnety nám posielajte na

ktorúkoľvek kontaktnú adresu, odporúčame mailovú komunikáciu.

 

 

 

 

Orgán dozoru:

 

Inšpektorát SOI

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055/6220 781

fax. č.: 055/ 6224 547

e-mail: ke@soi.sk